فال حافظ

( اس ام اس ) یا ( تعبیر خواب ) خود را جستجو کنید:

عضویت در قرعه کشی

با عضویت و ارسال ایمیل خود در قرعه کشی هفتگی سایت (شارژ 20 هزار تومنی ایرانسل) شرکت نمایید

تعبیر خواب زیرزمین

1

تعبیر خواب زیرزمین تعبیر خواب زیرزمین Dream Interpretation basementDream Interpretation basement

تعبیر خواب زیرزمین

تعبیر خواب زیرزمین

آنلی بیتون می‏گوید:
۱ـ اگر در خواب ببینید در زیرزمینی زندگی می کنید ، علامت آن است که احتمال دارد شهرت و ثروت خود را از دست بدهید.
۲ـ اگر در خواب ببینید با متروی زیرزمینی به جایی می روید ، علامت آن است که وارد معامله ای می شوید که باعث ناراحتی و اندوهگین شدن شما خواهد گشت.
۳ـ اگر در خواب ببینید در زیرزمینی سرد و مرطوب هستید ، نشانه آن است که تحت فشار تردید و دودلی قرار می گیرید و اعتماد خود را نسبت به همه چیز از دست می دهید . و احساس می کنید که در آینده وقایع بدی اتفاق می افتد و به خاطر داشتن این افکار ، همواره مضطرب و پریشان خواهید بود.
۴ـ در خواب دیدن زیرزمینی که در آن مواد غذایی و نوشیدنیهای مختلف انبار شده است . علامت آن است که پیشنهادی به شما خواهد شد تا در سود حاصل از کاری نامعلوم سهیم شوید.
۵ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که از سوی فردی قمار باز محتکر به او پیشنهاد ازدواج خواهدشد.

نمونه تعبیر خواب :

تعبیر خواب چکمه

تعبیر خواب چکمه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب چنگال

تعبیر خواب چنگال Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب چنار

تعبیر خواب چنار Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب چمن

تعبیر خواب چمن Lawn Dre [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب چماق

تعبیر خواب چماق Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب چشمه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب چسب

تعبیر خواب چسب Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب چرم

تعبیر خواب چرم Leather  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب چرخ

تعبیر خواب چرخ Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب چراغ

تعبیر خواب چراغ Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب چاله

تعبیر خواب چاله Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب چاقی

 تعبیرخواب چاقی Dream [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پیچ

تعبیر خواب پیچ Screw Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پیپ

تعبیر خواب پیپ Pipe dre [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پیشانی

تعبیر خواب پیشانی Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب پیراهن Sh [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب پیانو Pian [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پوشاک

تعبیر خواب پوشاک Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پوست

تعبیر خواب پوست Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پنکه

تعبیر خواب پنکه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پنجره

تعبیر خواب پنجره Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب پنبه Cotton [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پلیس

تعبیر خواب پلیس Police [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پله

تعبیر خواب پله Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل Dream Inte [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پشه

تعبیر خواب پشه Mosquito [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پشم

تعبیر خواب پشم Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پستان

تعبیر خواب پستان Brea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پزشک ( دکتر )

تعبیر خواب پزشک Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پرچم

تعبیر خواب پرچم Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه Bu [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پرستو

تعبیر خواب پرستو Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پر

تعبیر خواب پر Feather Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پدر

تعبیر خواب پدر father D [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پتو

تعبیر خواب پتو تعب [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پارک

تعبیر خواب پارک تع [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا Dream Inte [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب زیورآلات

تعبیر خواب زیورآلا [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب زیلو

تعبیر خواب زیلو Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب زیرزمین

تعبیر خواب زیرزمین  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دیگ

تعبیر خواب دیگ  Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دیوار

تعبیر خواب دیوار Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دکمه

تعبیر خواب دکمه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دکتر

تعبیر خواب دکتر Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دوغ

تعبیر خواب دوغ Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دوش

تعبیر خواب دوش Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دوست

تعبیر خواب دوست Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دوربین

تعبیر خواب دوربین Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دودکش

تعبیر خواب دودکش Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دوده

تعبیر خواب دوده Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دود

تعبیر خواب دود Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دهان

تعبیر خواب دهان Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دندان پزشک

تعبیر خواب دندان پز [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دنبه

تعبیر خواب دنبه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دمپایی

تعبیر خواب دمپایی Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دلفین

تعبیر خواب دلفین Dolp [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دل

تعبیر خواب دل Dream Inte [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دفتر

تعبیر خواب دفتر Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دعا کردن

تعبیر خواب دعا کردن [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب دشمن Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دستکش

تعبیر خواب دستکش Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دسته گل

تعبیر خواب دسته گل D [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دستمال

تعبیر خواب دستمال Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دستشویی

تعبیر خواب دستشویی  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دستبند

تعبیر خواب دستبند Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دست زدن

تعبیر خواب دست زدن D [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دست دادن

تعبیر خواب دست دادن [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دریاچه

تعبیر خواب دریاچه Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دروغ گفتن

تعبیر خواب دروغ گفت [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دره

تعبیر خواب دره Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب درمانگاه

تعبیر خواب درمانگا [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دبیرستان

تعبیر خواب دبیرستا [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دایی

تعبیر خواب دایی Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دانشگاه

تعبیر خواب دانشگاه  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دانشکده

تعبیر خواب دانشکده  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دامن

تعبیر خواب دامن Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دارچین

تعبیر خواب دارچین Ci [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دارو

تعبیر خواب دارو Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خیمه

تعبیر خواب خیمه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خیاطی

تعبیر خواب خیاطی Tail [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خیار

تعبیر خواب خیار Cucumb [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خیابان

تعبیر خواب خیابان Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خوک

تعبیر خواب خوک Pig Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خوشه

تعبیر خواب خوشه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خورشید

تعبیر خواب خورشید Su [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خوردنی

تعبیر خواب خوردنی Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خودکشی

تعبیر خواب خودکشی Su [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خواهرزاده

تعبیر خواب خواهرزا [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خنده

تعبیر خواب خنده Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خنجر

تعبیر خواب خنجر Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خط کش

تعبیر خواب خط کش Dream [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خرچنگ

تعبیر خواب خرچنگ Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خربزه

تعبیر خواب خربزه Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خر

تعبیر خواب خر Donkey Dre [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خایه بیضه آدم

تعبیر خواب خایه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خاک

تعبیر خواب خاک Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خاویار

تعبیر خواب خاویار Ca [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خامه

تعبیر خواب خامه Cream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خاله

تعبیر خواب خاله Aunt d [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خار

تعبیر خواب خار Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب حیوانات  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب حیض

تعبیر خواب حیض Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب حوض

تعبیر خواب حوض Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب حشرات

تعبیر خواب حشرات Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب حرم

تعبیر خواب حرم Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب حجامت

تعبیر خواب حجامت Cupp [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جیرجیرک

تعبیر خواب جیرجیرک  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جگر

تعبیر خواب جگر Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جوجه تیغی خارپشت

تعبیر خواب جوجه تیغ [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جواهرات

تعبیر خواب جواهرات  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جو

تعبیر خواب جو Dream inte [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جهیزیه

تعبیر خواب جهیزیه Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جهنم

تعبیر خواب جهنم Hell D [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جمجمه

تعبیر خواب جمجمه Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جعبه

تعبیر خواب جعبه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جشن

تعبیر خواب جشن Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جسد

تعبیر خواب جسد Corpse D [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جزیره

تعبیر خواب جزیره Isla [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جریمه

تعبیر خواب جریمه Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جرثقیل

تعبیر خواب جرثقیل Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جراح

تعبیر خواب جراح Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جایزه

تعبیر خواب جایزه Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جانماز

تعبیر خواب جانماز Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جارو

تعبیر خواب جارو Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تیغ

تعبیر خواب تیغ Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تیراندازی

تعبیر خواب تیراندا [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تیر و کمان

تعبیر خواب تیر و کم [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تگرگ

تعبیر خواب تگرگ The ha [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب توپ

تعبیر خواب توپ Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تونل

تعبیر خواب تونل Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تولد

تعبیر خواب تولد Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب توت فرنگی

تعبیر خواب توت فرنگ [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تنور

تعبیر خواب تنور Tenor  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تمشک

تعبیر خواب تمشک Raspbe [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تلوزیون

تعبیر خواب تلوزیون  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تله

تعبیر خواب تله Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تلمبه

تعبیر خواب تلمبه Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تلفن

تعبیر خواب تلفن Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تلسکوپ

تعبیر خواب تلسکوپ Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تف کردن

تعبیر خواب تف کردن D [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تشیع جنازه

تعبیر خواب تشیع جنا [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تشک

تعبیر خواب تشک Mattress [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تشنگی

تعبیر خواب تشنگی Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تشت

تعبیر خواب تشت Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب ترشی

تعبیر خواب ترشی Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب ترسیدن

تعبیر خواب ترسیدن Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب ترازو

تعبیر خواب ترازو Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تخمه

تعبیر خواب تخمه Farmin [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تخم پرنده

تعبیر خواب تخم پرند [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تخته سیاه

تعبیر خواب تخته سیا [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تخت خواب

تعبیر خواب تخته خوا [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تبر

تعبیر خواب تبر Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تاکسی

تعبیر خواب تاکسی Taxi [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تانکر

تعبیر خواب تانکر Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تانک

تعبیر خواب تانک Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تار عنکبوت

تعبیر خواب تار عنکب [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب تابوت Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تابه

تعبیر خواب تابه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تابلو

تعبیر خواب تابلو Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تابستان

تعبیر خواب تابستان  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب تاب

تعبیر خواب تاب Twists D [ ... ]

ادامه مطلب