فال حافظ

( اس ام اس ) یا ( تعبیر خواب ) خود را جستجو کنید:

عضویت در قرعه کشی

با عضویت و ارسال ایمیل خود در قرعه کشی هفتگی سایت (شارژ 20 هزار تومنی ایرانسل) شرکت نمایید

تعبیر خواب زیرزمین

1

تعبیر خواب زیرزمین تعبیر خواب زیرزمین Dream Interpretation basementDream Interpretation basement

تعبیر خواب زیرزمین

تعبیر خواب زیرزمین

آنلی بیتون می‏گوید:
۱ـ اگر در خواب ببینید در زیرزمینی زندگی می کنید ، علامت آن است که احتمال دارد شهرت و ثروت خود را از دست بدهید.
۲ـ اگر در خواب ببینید با متروی زیرزمینی به جایی می روید ، علامت آن است که وارد معامله ای می شوید که باعث ناراحتی و اندوهگین شدن شما خواهد گشت.
۳ـ اگر در خواب ببینید در زیرزمینی سرد و مرطوب هستید ، نشانه آن است که تحت فشار تردید و دودلی قرار می گیرید و اعتماد خود را نسبت به همه چیز از دست می دهید . و احساس می کنید که در آینده وقایع بدی اتفاق می افتد و به خاطر داشتن این افکار ، همواره مضطرب و پریشان خواهید بود.
۴ـ در خواب دیدن زیرزمینی که در آن مواد غذایی و نوشیدنیهای مختلف انبار شده است . علامت آن است که پیشنهادی به شما خواهد شد تا در سود حاصل از کاری نامعلوم سهیم شوید.
۵ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که از سوی فردی قمار باز محتکر به او پیشنهاد ازدواج خواهدشد.

نمونه تعبیر خواب :

تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب زیورآلات

تعبیر خواب زیورآلا [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب زیلو

تعبیر خواب زیلو Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب زیرزمین

تعبیر خواب زیرزمین  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دیگ

تعبیر خواب دیگ  Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دیوار

تعبیر خواب دیوار Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دکمه

تعبیر خواب دکمه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دکتر

تعبیر خواب دکتر Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دوغ

تعبیر خواب دوغ Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دوش

تعبیر خواب دوش Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دوست

تعبیر خواب دوست Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دوربین

تعبیر خواب دوربین Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دودکش

تعبیر خواب دودکش Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دوده

تعبیر خواب دوده Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دود

تعبیر خواب دود Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دهان

تعبیر خواب دهان Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دندان پزشک

تعبیر خواب دندان پز [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دنبه

تعبیر خواب دنبه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دمپایی

تعبیر خواب دمپایی Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دلفین

تعبیر خواب دلفین Dolp [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دل

تعبیر خواب دل Dream Inte [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دفتر

تعبیر خواب دفتر Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دعا کردن

تعبیر خواب دعا کردن [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب دشمن Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دستکش

تعبیر خواب دستکش Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دسته گل

تعبیر خواب دسته گل D [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دستمال

تعبیر خواب دستمال Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دستشویی

تعبیر خواب دستشویی  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دستبند

تعبیر خواب دستبند Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دست زدن

تعبیر خواب دست زدن D [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دست دادن

تعبیر خواب دست دادن [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دریاچه

تعبیر خواب دریاچه Dr [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دروغ گفتن

تعبیر خواب دروغ گفت [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دره

تعبیر خواب دره Dream In [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب درمانگاه

تعبیر خواب درمانگا [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دبیرستان

تعبیر خواب دبیرستا [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دایی

تعبیر خواب دایی Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دانشگاه

تعبیر خواب دانشگاه  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دانشکده

تعبیر خواب دانشکده  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دامن

تعبیر خواب دامن Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دارچین

تعبیر خواب دارچین Ci [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب دارو

تعبیر خواب دارو Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خنجر

تعبیر خواب خنجر Dream  [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خط کش

تعبیر خواب خط کش Dream [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خرچنگ

تعبیر خواب خرچنگ Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خربزه

تعبیر خواب خربزه Drea [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خر

تعبیر خواب خر Donkey Dre [ ... ]

ادامه مطلب
تعبیر خواب خایه بیضه آدم

تعبیر خواب خایه Dream  [ ... ]

ادامه مطلب