فال حافظ روزانه

1

فال حافظ روزانه فال حافظ روزانه dailydaily

فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه daily فال حافظ hafez omen فال آنلاین تعبیر خواب و طالع بینی

دکتر کاووس حسنلی نیز چند وجهی بودن و تاویل پذیری اشعار حافظ را دلیل گرایش مردم به فال حافظ به دیوان خواجه حافظ شیرازی می داند.

 منصور رستگار فسایی: حافظ نماد آرزومندی های تاریخی و ذوق هنری و زیباشناسانه ایرانیان است که به آن تفال می زنند

دکتر منصور رستگار فسایی یکی دیگر از حافظ پژوهان دیدگاه جالبی درباره علاقه مندی ایرانیان به فال حافظ ارایه می دهد وی بر این باور است که حافظ نماد آرزومندیهای تاریخی و ذوق هنری و زیباییشناسانه ایرانیان و بازتاب همه احساس های نیک و بدی می باشد که بسیاری از مردم ایران آن را حس می نمایند ولی نمی توانند این احساس ها را بیان کنند. به همین دلیل است که ایرانیان با دیوان حافظ فال می گیرند.

 وی خارج دانستن تفال به حافظ را از درون خود، امری غلط می خواند و عنوان می کند فال حافظ یک امر خرافی و تصادفی نیست بلکه ما اندیشه خود را در کنار اندیشه حافظ قرار میدهیم و پس از آن به یک نتیجه گیری می رسیم. بنابراین فال حافظ یک مشاوره آگاهانه با اوست و این امر تنها در یک جامعه توسعه یافته امکان وقوع می یابد. به عبارت دیگر فال حافظ بازتاب و آیینه یک ملت رشد یافته میباشد.

 اما درمقابل کسانی مانند استاد فرزانه زنده یاد عبدالحسین زرین کوب هستند که اعتقادی به فال حافظ ندارد و معتقدند است که حافظ انسانی است معمولی و قصه تفال به حافظ وجهه درستی از نظر علمی ندارد.

 اما رد یا اثبات درستی تفال به دیوان خواجه تغییری در نظرعلاقه مندان و مشتاقان به  حافظ نمی دهد، دیری است که حافظ همنشین محفل ایرانیان است وبس. وهمین کافی است ما در محافل دست جمعی مانند شبهای یلدا، شبهای چهارشنبه سوری و یا شبهای نوروز به روانش درود می فرستیم نظرش را به تفعل میپرسیم وخرسند از پاسخ خواجه دمی خوش می داریم و اکنون که به قول خود خواجه «قدسیان شعر حافظ از بر می کنند» ما چرا با تفال به دیوانش دلی امیدوار ننماییم.