فال حافظ

1

فال حافظفال حافظ hafez omen

فال حافظ

فال حافظ

فال حافظ فال حافظ با معنی فال حافظ اصلی فال حافظ شیرازی فال حافظ ناطق صوتی فال حافظ امروز فال حافظ آنلاین استخاره حافظ استخاره با قرآن

دکتر منصور رستگار فسایی،حافظ پژوه بر این باور میباشد که فال حافظ یک مشاوره آگاهانه با حافظ است و این امر تنها در یک جامعه توسعه یافته امکان وقوع می یابد.

فال در لغت به معنی شگون ، به زبان یا به دل نیک آوردن، پیش بینی خوشبینانه است، در زبان عربی فال به صورت فال و تفأل به کار می رود . در وضع اولیه ، مراد از آن ، مطلق فال زدن چه نیک و چه بد است، ولی عرفا بیشتر به فال نیک اطلاق می گردد و عکس آن ، طیرته یا نظیر میباشد (( یعنی آواز یا پرواز پرنده ای نظیر کلاغ یا جغد را علامت شومی دانستن )) و اینها همگی معانی است که که در فرهنگهای مختلف برای این واژه فال به کار برده شده است. که البته انواع و اقسام مختلف دارد.

نوعی از فال زدن با باز کردن کتاب ، یا سر کتاب بازکردن بوده که این کار بیشتر با قرآن کریم و مثنوی مولوی مرسوم می باشد. مصحف یا فال به قرآن ، نوعی بارز استخاره ی باشد . اما نوعی فال در بین همه ما ایرانیان رواج دارد که شاید همه ما در طول زندگی بارها و بارها آن را تجربه کرده ایم و آن تفال به دیوان حافظ می باشد.